Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako „VOP”) sa spravujú vzájomné práva a povinnosti strán, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi spoločnosťou BadeHome, s. r. o., IČO: 46 881 344, DIČ: 2023630147, IČDPH: SK2023630147, so sídlom Bratislava, Stará Vajnorská 11, PSČ 831 04, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 84824/B (ďalej len „predávajúci”) a jej zákazníkmi (ďalej len ako „kupujúci“), ktorí majú možnosť si ve-shope prevádzkovanom na portáli www.nightincolours.sk (ďalej len ako „e-shop”) zakúpiť inzerovaný tovar (ďalej len ako „kúpna zmluva”). Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia taktiež reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou týchto VOP (ďalej len „reklamačný poriadok“).

1.Predávajúci

Tel. číslo: +421 948 293 337

E-mailová adresa: nightincolours@nightincolours.sk

E-mailová adresa v prípade reklamácie: nightincolours@nightincolours.sk

Prevádzkareň: BadeHome, s. r. o., IČO: 46 881 344, Stará Vajnorská 17, Bratislava (miesto vyzdvihnutia tovaru, miesto uplatnenia reklamácie)

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľna a.s.

č. účtu: SK54 0900 0000 0050 3506 9502

2.Kupujúci

Kupujúci je každý návštevník e-shopu, kedy spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a podnikateľom je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom.

Na obchodné vzťahy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa okrem ustanovení týchto VOP vzťahujú taktiež ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho azákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľaa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiace predpisy.Ustanovenia VOP a zákona upravujúceho práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z. z.

Na obchodné vzťahy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa okrem ustanovení týchto VOP vzťahujú taktiež ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. Z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa nevzťahuje ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a podľa týchto VOP, predovšetkým mu neprináleží právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a právo na záruku.

 1. Kúpa tovaru sa realizuje odoslaním objednávky kupujúcim v e-shope. Kupujúci si vyberá a objednáva tovar umiestnený v e-shope predávajúceho. Popis hlavných vlastností tovaru je uvedený pri každom výrobku v ponuke predávajúceho. Pri každom výrobku je uvedená cena za tovar, vrátane daní, ciel a poplatkov, s výnimkou poplatku za dodanie tovaru. Potom ako si kupujúci vyberie želaný tovar, upresní množstvo a ďalšie podrobnosti (napr. výber farby výrobku),klikne na tlačidlo „pridať do košíka“, čím vybraný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Po upresnení počtu kusov želaného tovaru, pokračuje proces tvorby objednávky zvolením spôsobu dopravy, platby, zadaním identifikačných údajov kupujúceho nevyhnutne potrebných na naplnenie účelu kúpnej zmluvy a výpočtom celkovej ceny, t.j. vrátane dane z pridanej hodnoty, ceny dodania, poštovného, prípadne iných poplatkov. Následne kupujúci klikne na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s obsahom týchto VOP. Zaškrtnutím kolónky „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/aso Všeobecnými obchodnými podmienkami“ kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, bol na tieto VOP pred odoslaním objednávky upozornený, je si vedomý, že tieto predstavujú súčasť zmluvného vzťahu s predávajúcim, a že bol dostatočným spôsobom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť uhradiť kúpnu cenu.Odoslanie objednávky predstavuje záväzný návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok týchto VOP. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bola doručená predávajúcemu a ak obsahuje všetky požadované údaje.
 3. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť úplné a pravdivé údaje a o ich zmene predávajúceho bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky.
 4. Do e-mailovej schránky kupujúceho môže byť po odoslaní objednávky doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Toto potvrdenie nepredstavuje akceptáciu objednávky zo strany predávajúceho, t.j. neznamená uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 5. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky samostatnou e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Doručením tejto správy, t.j. akceptácie predávajúceho, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim záväzná kúpna zmluva. Predávajúci nie je povinný akceptovať objednávku kupujúceho a objednávka kupujúceho nie je pre predávajúceho záväzná. Súčasť potvrdzujúceho e-mailu tvorí priložené úplné znenie VOP aktuálne platných v čase odoslania objednávky.
 1. Kupujúci je oprávnený stornovať svoju objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávky bez storno poplatku, a to zaslaním oznámenia o stornovaní na e-mailovú adresu predávajúceho, prípadne telefonicky. Kupujúci je oprávnený stornovať už vyexpedovanú objednávku, avšak kupujúci je v takom prípade povinný uhradiť prostriedky vynaložené na doručenie tovaru.
 2. Predávajúci si vymedzuje právo stornovať objednávku kupujúceho po jej záväznej akceptácií v prípade, ak zistil závažnú tlačovú, dodávateľskú alebo inú ľudskú chybu ohľadom tovaru, jeho ceny, dostupnosti v dôsledku čoho predávajúci nie je schopný kupujúcemu tovar doručiť v množstve, kvalite, cene alebo iných podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. O tejto skutočnosti predávajúci kupujúceho bezodkladne informuje správou zaslanou na e-mailovú adresu kupujúceho.
 3. Medzi situácie uvedené v bode 3.2 týchto VOP patria predovšetkým (i) objektívna nemožnosť tovar dodať (tovar sa prestal vyrábať, kupujúci uviedol nesprávne kontaktné údaje, kupujúci nereaguje na e-maily predávajúceho, nepredvídateľné technické prekážky, udalosti vyššej moci), (ii) zverejnená cena tovaru bola chybná, (iii) predávajúci zistí, že mu v komunikácii boli uvedené nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje kupujúceho.
 1. Predávajúci pri každej položke tovaru uvádza aktuálnu kúpnu cenu. Kupujúci je povinný predávajúcemu za tovar uhradiť kúpnu a cenu doručenia tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. V kúpnej cene nie je zahrnutá cena doručenia tovaru, poplatky bánk a ďalšie poplatky v prípade platby zo zahraničia. Cena tovaru v e-shope je uvádzaná spolu s DPH.
 2. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo oboznámiť sa pred odoslaním objednávky s celkovou cenou, vrátane ceny za prepravu a ostatných poplatkov. Túto cenu predávajúci uvedie tiež v akceptácií objednávky.
 3. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • v hotovosti na predajni pri prevzatí tovaru,
  • platbou na dobierku,
  • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,
  • bezhotovostne online platobnou kartou.

  Záväzok úhrady kúpnej ceny pri bezhotovostnom prevode je splnený pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 4. Konkrétne poplatky pre jednotlivé druhy dodania tovaru uvádzame nižšie:
Krajina Spôsob prepravy Spôsob platby Cena prepravy pre objednávky do 50 EUR Objednávky nad 50 EUR
Slovensko Kuriér GLS – na adresu Prevod 3.9 EUR 0 EUR
Slovensko Kuriér GLS – na adresu Dobierka (hotovosť kuriérovi) 4.9 EUR 0 EUR
Slovensko Poštový kuriér Prevod 3,00 EUR 0 EUR
Slovensko Poštový kuriér Dobierka (hotovosť kuriérovi) 4,00 EUR 0 EUR
Slovensko Slovenská pošta –balík na poštu Prevod 2,50 EUR 0  EUR
Slovensko Slovenská pošta – balík na poštu Dobierka (hotovosť na pošte) 3,50 EUR 0  EUR
Slovensko Odberné miesto Bratislava 0 EUR 0 EUR

 

 1. Dodávky objednaného tovaru sú v závislosti od dostupnosti a prevádzkových možností vyexpedované v čo najkratšom čase. V prípade tovaru, ktorý sa nachádza na sklade obvykle do 1 dňa a v prípade tovaru, ktorý sa na sklade nenachádza obvykle do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, prípadne odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho. U niektorých vybraných tovarov môže predávajúci špecifikovaťodlišné dodacie doby priamo pri konkrétnom tovare.
 2. Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 30 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy, predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne sa s ním na predĺžení dodacej lehoty. V prípade, ak objednaný tovar nebude dodaný ani v tejto dodatočne dohodnutej lehote, má kupujúci právoodstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takom prípade povinný do 14 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, za predpokladu, že táto už bola uhradená.
 3. Spôsob dodania tovaru vo väčšine prípadov kupujúci. Kupujúci má možnosť si zvoliť medzi osobným odberom na nižšie uvedenej adrese, doručenímtovaru prostredníctvom kuriérskej služby GLS, poštovým kuriérom alebo Slovenskou poštou – dobierka na pošte.Osobný odberVýdajňa tovaru na adrese: Stará Vajnorská 17, Bratislava, PSČ 831 04, Slovenská republikaPondelok – Piatok: 08:30 – 16:30
 4. Tovar je zasielaný na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v objednávke. Predávajúci tovar dodáva v rámci Slovenskej republiky. Kupujúci je vopred informovaný o dátume doručenia tovaru, prípadne možnosti vyzdvihnúť si tovar vo výdajni. V prípade, ak si kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote 5 pracovných dní alebo si neprevezme tovar od kuriéra, poštového kuriéra, prípadne na príslušnej pošte, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takom prípade povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu, za predpokladu, že táto už bola uhradená. V prípade neúspešného doručovania tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, znáša kupujúci všetky náklady spojené s doručovaním (aj opakovaným), s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady. Predávajúci je ďalej oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na ušlý zisk.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celkovej kúpnej ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, t.j. faktúru, a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné, len ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu a cenu za dodanie tovaru.
 6. Kupujúci je povinný pri prevzatí dôkladne prezrieť obal tovaru. Ak je obal poškodený informuje dopravcu a predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nezistí žiadnu známku poškodenia, potvrdí prevzatie neporušenej zásielky podpisom príslušného dokladu. Po podpise tohto dokladu predávajúci nemusí uznať tento reklamačný dôvod. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo ak je tovar poškodený, alebo má iné nedostatky, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti predávajúceho. V opačnom prípade nemusí byť reklamácia kupujúceho uznaná.
 1. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci(s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak satovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a nesmie javiť známky používania. V opačnom prípade má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody.
 3. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný použiť formulár na odstúpenie, ktorý obdržal spolu s tovarom, prípadne si ho môže stiahnuť na odkaze nižšie. Riadne vyplnený formulár je potrebné spolu s tovarom odoslať na adresu BadeHome, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. K tovaru kupujúcipriloží kópiu faktúry alebo iného dokladu preukazujúceho kúpu tovaru.TU SI STIAHNITE A VYTLAČTE FORMULÁRKupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar je potrebné zaslať na našu adresu:BadeHome, s. r. o.Stará Vajnorská 17831 04 Bratislava
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho,
  • predaj tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné (pri doručení tovaru kupujúcemu). Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a ostatné platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 8. Upozorňujeme, že ak kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od kúpnej zmluvy, bude povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom plnenia kúpnej zmluvy, t.j. za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, uskutočnenia platieb, ku komunikácii s kupujúcim, a to do doby naplnenia účelu spracovania.
 2. V prípade kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou predávajúci spracováva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade kupujúceho, ktorý je právnickou osobou predávajúci spracováva osobné údaje v rozsahu: obchodné meno, adresu sídla, IČO, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 3. Kupujúci si je vedomý a súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol a sprístupnil osobné údaje kupujúceho ďalším osobám, a to osobám spolupracujúcim s predávajúcim v záujme dosiahnutia účelu zmluvy, ako napr.: subdodávateľom predávajúceho, doručovateľom. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním. Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé, kompletné a aktuálne.
 5. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Tento súhlas je udelený na dobu troch rokov a je ho možné kedykoľvek odvolať. Na zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar musí kupujúci zaškrtnúť príslušné políčko pred odoslaním objednávky.
 6. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej predávajúcemu právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu:nightincolours@nightincolours.sk. Na písomnú žiadosť kupujúceho budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na “odhlásenie” v dolnej časti newslettera, alebo žiadosťou na nightincolours@nightincolours.sk.
 1. BadeHome, s. r. o., IČO: 46 881 344, DIČ: 2023630147, IČDPH: SK2023630147 so sídlom Bratislava, Stará Vajnorská 11, PSČ 831 04, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 84824/B (ďalej len “predávajúci”) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorým informuje kupujúceho (spotrebiteľa) o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Tento reklamačný poriadok je taktiež umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste vo výdajni tovaru predávajúceho.
 3. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Zodpovednosť predávajúceho pri reklamácii kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadi ustanovením § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. Z. Obchodný zákonník. V ostatných prípadoch sa zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru riadi týmto článkom VOP, zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
 5. Ak nejde o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je štandardne 24 mesiacov, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu alebo kratšiu záručnú dobu. Záručná doba začne plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po tom, ako vadu tovaru zistil. Kupujúci vadu reklamuje u predávajúceho na adrese: BadeHome, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, kde reklamovaný tovar kupujúci doručí osobne, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby alebo poštou (doporučená zásielka, tovar je potrebné zabaliť do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu), prípadne elektronicky na e-mailovej adrese:  nightincolours@nightincolours.sk. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží kópiu dokladu o zakúpení tovaru.Kupujúci je povinný podrobne opísať vadu/y tovaru a navrhnúť spôsob riešenia reklamácie.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol úplne zaplatený.
 7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem iného identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.
 11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie informovať kupujúceho a oznámiť mu lehotu, v ktorej si má tovar vyzdvihnúť. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 14. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody.
 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi BadeHome, s.r.o. a jej zákazníkmi. Znenie týchto VOP môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.nightincolours.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
 2. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Pre rozhodovanie sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú príslušné súdy Slovenskej republiky. Predávajúci týmto súčasne kupujúceho poučuje o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a uvádza orgán alternatívneho riešenia sporov, a to Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozský 32, 827 99 Bratislava.
 3. Orgán dozoruSlovenská obchodná inšpekcia (SOI)Inšpektorát SOI pre Bratislavský krajPrievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27Odbor výkonu dozorutel. č. 02/58272 172, 02/58272 104fax č. 02/58272 170

  http://www.soi.sk

  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Added to Cart Successfully!

View Cart
X